Riyanto, Muhamad Zaki, UIN Sunan Kalijaga, Indonesia